COMMITTEES


ORGANISING COMMITTEE

Chairman (RA Asia):
Shinichi Sakura (Shimane)
Chairman (SPEQ):
Hironobu Ueshima (Tokyo)
Secretary:
Yasuhiko Suemori (Fukuoka)
Core Team: 
Tomoki Sasakawa (Asahikawa)
Takayuki Yoshida (Osaka)
Kenichi Matsuno (Hakodate)
Hiroaki Murata (Nagasaki)
Kazuki Anraku (Tokyo)
Keisuke Nakazawa (Tokyo)

ADVISORY COMMITTEE

Hiroshi Otake (Tokyo)

先頭へ